Celebrant el canvi de presidència al Rotary Club del Ripollès!

Ahir, el Rotary Club de Girona va tenir l’honor d’assistir a un esdeveniment emocionant, el canvi de presidència del Rotary Club del Ripollès. Va ser un moment significatiu en què vam reconèixer i agrair la dedicació i lideratge del president sortint, Enric Barros, i vam donar la més cordial benvinguda al president entrant, Cesc Saltor.

Durant el seu mandat, Enric Barros va demostrar un compromís excepcional amb la comunitat i va deixar una empremta profunda a totes les iniciatives solidàries i projectes humanitaris que va dur a terme el Rotary Club del Ripollès. La vostra passió pel servei ha estat una font d’inspiració per a tots nosaltres.

Alhora, ens omple d’entusiasme donar la benvinguda a Cesc Saltor com a nou president del club. Amb la seva experiència i visió, estem segurs que liderarà el camí cap a noves oportunitats per servir i millorar la vida dels que ens envolten. Comptem amb el lideratge per impulsar projectes transformadors i construir un futur encara més brillant per a la nostra comunitat.

El Rotary Club és més que una organització, és una família unida pel desig de generar un impacte positiu al món. Junts, continuarem treballant en estreta col·laboració per crear un canvi significatiu i promoure l’amistat i la companyonia entre tots.

Enhorabona a Enric Barros pel seu excepcional mandat i Cesc Saltor per assumir aquesta important responsabilitat. Continuem treballant junts per fer del món un lloc millor, un projecte alhora.


¡Celebrando el cambio de presidencia en el Rotary Club del Ripollès!

Ayer, el Rotary Club de Girona tuvo el honor de asistir a un emocionante evento, el cambio de presidencia del Rotary Club del Ripollès. Fue un momento significativo en el que reconocimos y agradecimos la dedicación y liderazgo del presidente saliente, Enric Barros, y dimos la más cordial bienvenida al presidente entrante, Cesc Saltor.

Durante su mandato, Enric Barros demostró un compromiso excepcional con la comunidad y dejó una huella profunda en todas las iniciativas solidarias y proyectos humanitarios que llevó a cabo el Rotary Club del Ripollès. Su pasión por el servicio ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros.

Al mismo tiempo, nos llena de entusiasmo dar la bienvenida a Cesc Saltor como nuevo presidente del club. Con su experiencia y visión, estamos seguros de que liderará el camino hacia nuevas oportunidades para servir y mejorar la vida de quienes nos rodean. Contamos con su liderazgo para impulsar proyectos transformadores y construir un futuro aún más brillante para nuestra comunidad.

El Rotary Club es más que una organización, es una familia unida por el deseo de generar un impacto positivo en el mundo. Juntos, continuaremos trabajando en estrecha colaboración para crear un cambio significativo y promover la amistad y el compañerismo entre todos.

Enhorabuena a Enric Barros por su excepcional mandato y a Cesc Saltor por asumir esta importante responsabilidad. Sigamos trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor, un proyecto a la vez.