Toni Pereira, membre del Rotary Club de Girona, juntament amb altres agents immobiliaris ajuden a donar visibilitat –i demana als companys rotaris que facin el mateix- a la iniciativa solidaria que té com a objectiu oferir un habitatge gratuït durant 1 mes al personal sanitari que s’ha hagut de desplaçar o que ha de passar l’estat d’alarma allunyat de la seva família per evitar contagiar-los de Covid-19.

La iniciativa, anomenada Emergency Home, porta ja més d’un centenar d’habitatges reunits gràcies als agents voluntaris encarregats de buscar propietaris disposats a cedir els seus immobles. És a través de la pàgina web www.emergencyhome.help, que tant les persones que busquen habitatge com les que l’ofereixen, poden realitzar la petició.

En el cas de les persones que volen accedir a aquest lloguer gratuït, després de fer la gestió a través de la web se’ls assigna un agent de la seva zona que s’ocupa de localitzar un apartament pròxim al seu lloc de treball. A continuació, un advocat gestiona -també de manera voluntària- les tramitacions d’un contracte digital d’un mes de durada i finalment, es procedeix a realitzar l’entrega de claus a través de missatgers.

En el cas de les persones que cedeixen l’espai, prèviament un responsable verifica que sigui totalment habitable: Que l’espai en la seva totalitat estigui buit, ja que no es tracta de cedir habitacions, sinó habitatges; I que compti amb els subministres bàsics d’aigua i electricitat.

Cada vegada son més els voluntaris que permeten tirar endavant amb aquesta iniciativa, no només en l’àmbit català sinó també espanyol i, cada vegada més, europeu. S’està posant en marxa l’estratègia per poder acollir –a part del personal sanitari- als treballadors dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i d’altres professions vitals.

Alquileres gratis para el personal sanitario que combate el Coronavirus

Toni Pereira, miembro del Rotary Club de Girona, junto con otros agentes inmobiliarios ayudan a dar visibilidad -y pide a sus compañeros rotarios que hagan los mismo- a la iniciativa solidaria que tiene como objetivo ofrecer una vivienda gratis durante 1 mes al personal sanitario que se ha tenido que desplazar o que debe pasar el estado de alarma alejado de su familia para evitar contagiarlos de Covid-19.

La iniciativa, llamada Emergency Home, lleva ya más de un centenar de viviendas reunidas gracias a los agentes voluntarios encargados de buscar propietarios dispuestos a ceder sus inmuebles. Es a través de la página web www.emergencyhome.help, que tanto las personas que buscar piso como las que lo ofrecen, pueden realizar su petición.

En el caso de las personas que quieren acceder a este tipo de alquiler gratuito, después de hacer la gestión a través de la web se les asigna un agente de su zona que se encarga de localizar un apartamento próximo a su lugar de trabajo. A continuación, un abogado gestiona -también voluntariamente- los trámites de un contrato digital de un mes de durada y finalmente, se procede a realizar la entrega de llaves a través de mensajeros.

En el caso de las personas que ceden el espacio, previamente un responsable verifica que sea totalmente habitable: Que el espacio en su totalidad esté vacío, ya que no se trata de ceder habitaciones, sino viviendas; Y que cuente con los suministros básicos de agua y electricidad.

Cada vez son más los voluntarios que permiten tirar adelante con esta iniciativa, no solo en el ámbito catalán sino también español y, cada vez más, europeo. Se está poniendo en marcha la estrategia para poder acoger -aparte de al personal sanitario- a los trabajadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de otras profesiones vitales.